Katalog produktów

Regulamin:

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu sklep.canea.pl jest CANEA.PL Sp. z o.o., 43-426 Ogrodzona, ul. Wiedeńska 5, www.canea.pl., adres poczty elektrocznicznej: canea@canea.pl tel. 338563333, NIP: 5482580167


2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy sklep.canea.pl a klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie sklep.canea.pl. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między sklep.canea.pl i klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zostały wyraźnie określone w regulaminie. Ustne zobowiązania pracowników sklep.canea.pl wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez kierownika sklep.canea.pl.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.


§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez sklep.canea.pl produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez sklep.canea.pl internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.

2. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego regulaminu. Wiążącą ceną jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez klienta. Podana wartość końcowa uwzględnia podatek VAT i koszty dostawy.

3. Wraz z dokonywanymi zmianami strony internetowej sklep.canea.pl wszystkie uprzednio podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

4. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

5. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez sklep.canea.pl przesłane klientowi pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 3.

6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania zamówienia lub zaksięgowania płatności. O zmianie statusu zlecenia na "opłacone" klient zostanie automatycznie poinformowany e-mailem.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, pobranie. Koszty dostawy przesyłek krajowych zawierają się w kwocie od 16 zł do 20 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki oraz formy płatności.


§ 3 Płatność

1. Płatności za towary można dokonywać na podany numer konta, a także za zaliczeniem pocztowym.

2. Warunkiem wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunek podany w emailu potwierdzającym dostępność towaru.

3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.


§ 4 Dostawa

1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, sklep.canea.pl zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który zaczyna się liczyć od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania lub zaksięgowania płatności. Zamówienia z towarami o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże sklep.canea.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych towarów osobno.

3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowymi kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Zamówienia ze sklepu sklep.canea.pl klient może odebrać osobiście w siedzibie CANEA.PL Sp. z o.o., ul. Wiedeńska 5, 43-426 Ogrodzona lub w jednym z punktów sprzedaży:

-Tychy ul. Sadowa 12

Czas realizacji zamówienia w przypadku odbioru osobistego w jednym z powyższych trzech punktów może wydłużyć się maksymalnie o 14 dni roboczych.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczona klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować sklep.canea.pl. o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefonicznie.


§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sklep.canea.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od sklep.canea.pl sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które sklep.canea.pl nie ma wpływu.

2. Serwis sklep.canea.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sklep.canea.pl oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu sklep.canea.pl.


§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru. Wyjątki: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odenisieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidulanych potrzeb. Poprzez specjalne zamówienie rozumie się zamówienie towarów, które nie są przedstawione w ogólnie dostępnej ofercie sklepu internetowego. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

LINK

2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do sklep.canea.pl na adres spółki lub na adres poczty elektronicznej.

3. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2 Procedura rozpatrywania reklamacji:

Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres: 43-426 Ogrodzona, Wiedeńska 5 lub na a mailowe na adres internet@canea.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko

adres

numer telefonu

adres e-mail

opis wady produktu

informację kiedy wada została zauważona

reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep.canea.pl dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sklep.canea.pl poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sklep.canea.pl na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


Jeżeli w ramach rękojmi sklep.canea.pl dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.


3. Sklep.canea.pl odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.

4. Uprawnienia związane z rękojmią za wady sprzedawanych produktów dotyczą również przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nieposiadających dla kupującego charakteru zawodowego.


§ 9 Odstąpienie

1. Sklep.canea.pl ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od sklep.canea.pl, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.


Polityka prywatności (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Canea.pl sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzonej (43-426) przy ul Wiedeńskiej 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod umerem KRS 0000320318 (dalej jako „Administrator”).

2. Kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą mailową: adres iod@canea.pl lub listownie adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wiedeńska 5, 43-426 Dębowiec, Ogrodzona.

3. Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie, w tym dokonywania transakcji, płatności, zapewnienia obsługi konta, realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz kontaktu z Tobą w celu realizacji powyższych usług. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, nazwa firmy. Jeżeli wyraziłeś osobną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi newsletter. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych. Dodatkowo Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celach: a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
• świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.3, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

6. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

9. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

10. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.

11. Dane nie będą podlegać profilowaniu.

12. Podanie danych podczas rejestracji lub korzystania z usług jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu skorzystania z naszych usług. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Dodatkowo masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia swoich danych osobowych. Wszelka korespondencja w zakresie danych osobowych powinna być kierowania na adresy podane w pkt 2

14. Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa